zelfverdedeging Jiu Jitsu Tsunami
lid van NFBJJ
jiu jitsu

reglement


1 5 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig zijn in de dojo.
2 De nodige regels in acht nemen betreffende persoonlijke hygiene Propere en korte vinger en teennagels. Geen juwelen, uitgezonderd een trouwring als deze geen scherpe of gevaarlijke uitstulpingen heeft.
3 Volledig rookverbod.
4 Geen gebruik van alcoholische dranken, drugs en of pepmiddelen in de dojo.
5 Propere kledij.
6 De sensei of de vervangende prof voert steeds een controle uit op uiterlijke hygiëne, en kledij, de dames worden geacht om een sport -BH te dragen en een wit niet doorschijnend T-shirt.
7 De Sensei of de vervangende prof mag steeds een lid van de dojo wegsturen als dit lid zich niet houd aan de afspraken en of een gevaar vormt voor zichzelf of een ander lid. Als een minderjarige uit de dojo gestuurd wordt dan dienen ouders hem te komen afhalen.
8 Er mogen geen politieke of godsdienstige symbolen gedragen worden.
9 Mensen met lange haren binden hun haar bijeen.
10 Pesten, discriminatie, racisme en of beledigen worden niet aanvaard en lijden tot verwijdering uit de club. Zonder terugbetaling van het lidgeld. Er volgt één verwittiging en daarna wordt het geval voorgelegd aan de technische commisie.
     Het is wel de bedoeling om zoveel mogelijk de problemen onderling op te lossen. En mensen via een gesprek op hun tekortkomingen te wijzen en indien nodig dit bij te sturen.
11 De lesgever wordt aangesproken met prof op de tatami.
12 De tatami wordt niet betreden zonder uitdrukkelijke toestemming van de prof.
13 Het lidgeld dient tijdig betaald te worden.
14 In de club wordt les gegeven volgens het vader - moeder - broeder - zuster systeem. dit wil zeggen dat een hogere gordel les mag geven aan een lagere gordel en dat de lagere gordel respect verschuldigd is aan de hogere gordel.
    De hogere gordel staat in voor de veiligheid en dient ook het nodig respect en geduld te betonen aan de lagere gordel. Steeds onder begeleiding van een prof.
15 Stilte en orde worden gehandhaafd. Iedereen draagt bij tot de veiligheid van zichzelf en de andere.
16 Er worden geen lessen gevolgd in een andere club, evenmin technieken aangeleerd aan vrienden of leden van een andere club. Geen deelname aan gevechten, wedstrijden van gevechtsporten. DUS GEWELD VEMIJDEN TEN ALLE PRIJZE.
17 De leden hebben de toestemming nodig van de bestuurraad om mogen deel te nemen aan de examens voor zwarte gordel. Ingeval zij hiervan afwijken worden zij automatisch uitgesloten uit de club en mogen zij de kentekens van de club niet meer dragen.
18 Een lid dat een eigen club wenst te beginnen mag dit, maar niet in de gemeente waar TSUNAMI zijn dojo heeft.En moet de toestemming van de bestuurraad hebben.
19 De technische commisie is niet verkiesbaar. Deze wordt onderling samengesteld door de vaste lesgevers met een vetorecht van de voorzitter en de ondervoorzitter.
20 Bij aanvang van de les wordt er op traditionele manier gegroet evenals bij het einde van de les.
21 Om de mat te verlaten of te betreden wordt toestemming gevraagd aan de lesgevende prof.
22 De club wijst alle verantwoordelijkheid voor diefstal af.
23 De ouders halen hun minderjarige leerlingen persoonlijk af of spreken duidelijk af met de prof.
24 De verantwoordelijken halen hun kinderen tijdig af, anders volgt uitsluiting uit de club. Ingeval van overmacht dienen de ouders de prof te verwittigen. Zodat eventueel een oplossing kan uitgewerkt worden. Denk eraan wij zijn geen baby - sitters of taxibedrijf.
    Wij zoeken redelijke oplossingen maar laten geen misbruiken toe.
25 Bij verwonding, wordt dit direct aan de lesgever vermeld, voordat de betrokkene naar huis gaat, zodat wij de verzekering op de hoogte kunnen brengen. Het is zinloos om achteraf te komen klagen, want dan wijzen wij alle verantwoordelijkheid af.
26 Bij onderling dispuut, wordt de sensei op de hoogte gebracht voor eventuele bemiddeling.
27 Wangedrag dient direct gemeld te worden aan de lesgevende prof en sensei om het nodige te kunnen doen.
28 De sensei mag in de club zelf iemand een zwarte gordel of dangraad toekennen zonder toestemming of examen bij de federatie. Dit houd in dat deze alleen gedragen mag worden in de club en niet op evenementen van de federatie.
   Het lid legt dan zijn examen af voor de raad van bestuur van de club.
29 Om het kunnen behalen van de zwarte gordel dient men vooraf deel te nemen aan federale trainingen en stages. Het is het lid zelf dat hiervoor in staat. In de mate van het mogelijk trachten de leden van de technische commisie het transport te voorzien.
30 De leden kunnen gevraagd worden om gratis deel te nemen aan voorstellingen en demonstraties.
31 De leerlingen dragen een witte kimono, de proffen (zwarte gordels) een Zwarte broek en een witte vest. De Senseïs een zwart pak. Beginnende leden mogen in samenspraak met de Senseïs om te starten een gewoon trainingspak dragen.

Algemeen

Het is alleen het actieve lid dat zich tot de Senseï, prof of de raad van beheer en/of bestuur kan wenden al of niet ondersteund door zijn of haar ouders (minderjarigen) of een ander lid van de club.
De ouders vragen zelf de controle van de aanwezigheden van hun kinderen op aan de Sensei voor of na de les. Het lidgeld moet betaald zijn voor de les.
Volledig rookverbod en gebruik van stimulerende middelen, alkohol of drugs voor of tijdens de les.
De Sensei alleen beoordeelt of een lid mag deelnemen aan de lessen of niet. Indien niet volgt er een gemotiveerde reden.
De ouders mogen niet in de oefenruimte aanwezig zijn, alleen na uitdrukkelijke toelating van de Sensei
De ouders mogen de sensei niet aanspreken tijdens de les en ingeval zij vragen hebben laten zij deze stellen door hun kinderen aan de Sensei. Na de les.
De leden hebben het recht om zich steeds tot de Sensei te wenden voor informatie betreffende hun persoonlijke activiteiten.
Voor minderjarigen is de enige uitzondering dat de ouders info kunnen krijgen in het bijzijn van hun kind.
Alleen de leden mogen kritische vragen stellen aan de Sensei, voor minderjarigen geld dat de ouders in het bijzijn van hun kinderen de vragen stellen.
Ingeval van hoogdringendheid of erg persoonlijke informatie kunnen de ouders via hun kind een onderhoud aanvragen aan de Sensei.
Er worden geen openbare discussies in de dojo met elkaar aangegaan.
Minderjarigen worden tijdig in de dojo afgehaald.
De Sensei bepaald, wie lesgeeft en hoe.
De opwarmingsoefeningen beginnen stipt, wie niet deelneemt aan de volledige opwarming, moet toestemming vragen aan de Sensei om de lessen te mogen volgen.
Controle reinheid. Propere en korte vinger -en teennagels, kledij, algemene hygiëne op de persoon zelf.
Traditioneel groeten.
Valbreken maakt ook deel uit van de les.

Respect voor elkaar


De leden wenden zich steeds met respect en op een beleefde manier tot elkaar en hun lesgever.
Er wordt niet over politiek of godsdienst gepraat zonder uitdrukkelijke toestemming van de Sensei.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de leden, mannen en vrouwen, iedereen is gelijk.
Er mogen in de dojo, geen openlijke tekenen van godsdienstbeleving, politiek of reclame ten toon gespreid worden, Er mag geen aanstootgevende kledij gedragen worden. De dames dragen onder hun kimono een ondoorzichtig T-shirt. en een sportbeha.
Er wordt steeds de toelating gevraagd van de Sensei om de tatami te betreden of verlaten.
De Sensei wordt steeds aangesproken met Sensei, een andere lesgever met prof.
De Stilte en de orde moeten steeds gehandhaafd blijven.
Op het ogenblik dat de Senseï of de prof een disciplinaire straf oplegt wordt die ondergaan zonder protest.
Na de les kan men wel een verduidelijking vragen aan de Senseï of de prof.
Als men ziet dat een lid gewond wordt of is dient dit direct aan de Sensei of prof gemeld te worden.
Niet alleen door het lid, maar ook door zijn oefenpartner.

Medisch:

Wij vragen aan mensen met besmettelijke ziekten en vooral huidziekten zich medisch te laten verzorgen en niet deel te nemen aan de trainingen totdat zij genezen zijn of geen gevaar meer vormen voor de gezondheid van andere leden.
Normaal trainen wij op blote voeten, maar mensen die problemen hebben met wratten,verwondingen of andere ziekten aan de voeten mogen kousen dragen of speciale sportschoenen die geen beschadigingen aan de matten veroorzaken.
Deze schoenen mogen alleen maar gebruikt worden voor Jiu Jitsu en mogen niet gevaarlijk zijn voor onze andere leden.
Wij vragen aan de ouders van jongere kinderen om bij het eerst volgende doktersonderzoek bij de huisdokter hem te vragen of het kind sport mag beoefenen.
Aan volwassenen vragen wij een dit aan hun huisarts te vragen. Elk lid verbind er zich toe om geen onverantwoorde risico’s te nemen. En is volledig verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheidstoestand.
Wie zich misselijk voelt of om welke reden ook een oefening niet durft of kan uitvoeren, doet dit dan niet. De club wijst alle verantwoordelijkheid af naar de persoonlijke gezondheidstoestand van de leden. Om redenen van privicy.
Wij betreden de tatami (de matten) nooit met schoenen waarmee wij buiten rondlopen. (bv. Hondenpoep en ander Straatvuil), wij lopen ook niet op blote voeten rond in de zaal, maar dragen pantoffels. (vuil, glasscherven, besmetting, enz.) Alleen op de tatami blote voeten !!!

Het is de bedoeling dat wij als vrienden met elkaar omgaan en mekaar helpen en bijstaan binnen de club, en indien mogelijk ook erbuiten. Dus geen pestgedrag, maar ook geen onverdraagzaamheid. Men kan alleen Jiu Jutsu beoefenen als men mekaar helpt en respecteerd.